سلام کسی میتونه تعریف و کاربرد الگوریتم حد و کران به من توضیح بده؟