دوستان من در مورد شبکه های MANET باید تحقیق کنم و حدود 40 صفحه باید در مورد شبکه Manet توضیحات جمع آوری کنم اگه از دوستان کسی در مورد شبکه منت فایلی وردی یا پاورپوینتی داره برام بده یا اگه دوستان توضیحاتی بلد هستن ایجا مطرح کنن تا ازش استفاده کنم.