لطفا درباره موضوع: استفاده از یک کلید چند بخشی مشتق شده از یک کلید عمومی برای ارتباط ایمن در شبکه های بین خودروی، پایان نامه یا مقالات مرتبط رو معرفی بفرمایید. با تشکر.