با سلامیک مقاله دارم در رابطه با تعادل بار در فضای کلود و میخوام توی فضای متلب پیاده سازی بشهبه این صورت که داده ها Amazon EC2 هستند و یک سری فرمول که مربوط به روش BWM و Vikor کلیات به این صورت هستکهمعیارها مربوط به داده ها با روش bwm که فرمول هاش موجوده وزن دهی میشهسپس به روش vikor که فرمول هاش موجوده داده میشه و رتبه بندی میشهو سپس با الگوریتم های adaptive که موجوده پیاده سازی میشهفایل مقاله پیوست میباشد